1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر كاظم بشيرنژاد مدير گروه آموزشي مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين تاسيسات دانشكده فني مهندسي شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر كاظم بشيرنژاد به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين تاسيسات دانشكده فني مهندسي دانشگاه منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102