انتصاب دو عضو كميته بهينه سازي استفاده از فضاهاي اداري آموزشي دانشگاه

Portal Info
Travel

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر پيمان باشي شهابي و آقاي مهدي ايرانمنش به مدت يكسال به عنوان اعضاي اصلي كميته بهينه سازي استفاده از فضاهاي اداري آموزشي دانشگاه منصوب شدند