1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب دو عضو كميته بهينه سازي استفاده از فضاهاي اداري آموزشي دانشگاه

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر پيمان باشي شهابي و آقاي مهدي ايرانمنش به مدت يكسال به عنوان اعضاي اصلي كميته بهينه سازي استفاده از فضاهاي اداري آموزشي دانشگاه منصوب شدند

لينك هاي مرتبط

 102