تمديد حكم مدير گروهي خانم زهرا اكبري اوغاز

Portal Info
Travel

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
سركار خانم زهرا اكبري اوغاز به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه هوشبري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.