1

7

4

8

9

10

22 

 

تمديد حكم مدير گروهي خانم زهرا اكبري اوغاز

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
سركار خانم زهرا اكبري اوغاز به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه هوشبري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

لينك هاي مرتبط

 102