1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر فونود رجب زاده مدير گروه راديولوژي دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر فونود رجب زاده به مدت يكسال به عنوان مدير گروه راديولوژي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102