1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر مهدي آذر نوش سرپرست اداره كل امور اداري دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر مهدي آذر نوش به عنوان سرپرست اداره كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.
آقاي دکتر سروري مجد طی نامه ای  از زحمات  آقاي عزيز جاهد در مدت تصدی اين مديريت تشکر و قدرداني کرد.

لينك هاي مرتبط

 102