حجت الاسلام و المسلمين دکتر رضا عباس پور مدير كل امور فرهنگي شد

Portal Info
Travel

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
حجت الاسلام و المسلمين دکتر رضا عباس پور به عنوان مدير كل امور فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.
آقاي دکتر سروري مجد طی نامه ای  از زحمات حجت الاسلام و المسلمين ابوالحسن سلطاني در مدت تصدی مديريت فرهنگي دانشگاه  تشکر و قدرداني کرد.