1

7

4

8

9

10

22 

 

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رضا عباس پور مدير كل امور فرهنگي شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
حجت الاسلام و المسلمين دکتر رضا عباس پور به عنوان مدير كل امور فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.
آقاي دکتر سروري مجد طی نامه ای  از زحمات حجت الاسلام و المسلمين ابوالحسن سلطاني در مدت تصدی مديريت فرهنگي دانشگاه  تشکر و قدرداني کرد.

لينك هاي مرتبط

 102