1

7

4

8

9

10

22 

 

حجت الاسلام و المسلمين ابوالحسن سلطاني مدير ستاد شاهد و ايثارگر شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
حجت الاسلام و المسلمين ابوالحسن سلطاني به عنوان مدير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.
آقاي دکتر سروري مجد طی نامه ای  از زحمات حجت الاسلام و المسلمين يعقوبعلي عابديني ن‍ژاد در مدت تصدی مديريت ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه تشکر و قدرداني کرد.

لينك هاي مرتبط

 102