1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر حسين رجب زاده معاون آموزشي دانشكده الهيات شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقاي دكتر حسين رجب زاده به مدت يكسال به عنوان معاون آموزشي دانشكده الهيات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  منصوب  شد.

لينك هاي مرتبط

 102