1

7

4

8

9

10

22 

 

معرفي اعضاي كميته ارزشيابي و نظارت بر كل فعاليت هاي فرهنگي و تعميق گسترش فعاليت هاي ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي

اعضاي كميته ارزشيابي و نظارت بر كل فعاليت هاي فرهنگي و تعميق گسترش فعاليت هاي ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي مشخص شدند
با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
حجت الاسلام و المسلمين مصيب بابا زاده به عنوان مسئول كميته  ارزشيابي و نظارت بر كل فعاليت هاي فرهنگي و تعميق گسترش فعاليت هاي ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و

آقايان دکترمصطفی رجایی پور به عنوان رئيس كمسيون تخصصي فرهنگي دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی رضوي و دكتر سيد محمد جواد موسوي رئيس واحد كاشمر، دكتر محمد رضا سعيدي رئيس واحد نيشابور، دكتر جعفر كبيري معاون مركز آموزشي فرهنگي سما دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، حجت الاسلام و المسلمين دكتر جواد مهدوي نسب رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، حجت الاسلام و المسلمين ابوالحسن سلطاني مدير كل فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، حجت الاسلام و المسلمين سيد حسين محتشمي مسئول فرهنگي حوزه پزشكي به عنوان اعضاي اين كميته منصوب شدند.

لينك هاي مرتبط

 102