1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب/ تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای  دکتر محمد جوانبخت به مدت یکسال به عنوان معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات آقای دکتر محمود حسنی در مدت تصدی معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 102