1

7

4

8

9

10

22 

 

تشکر و قدردانی

ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد؛ طی نامه ای از زحمات دکتر سید مسلم سید الحسینی در مدت  تصدی معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد .

لينك هاي مرتبط

 102