1

7

4

8

9

10

22 

 

تشکر و قدردانی

 دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد؛ طی نامه های جداگانه از زحمات آقای دکتر امیر مقدم در مدت تصدی مدیریت گروه تربیت بدنی و آقای دکتر وحید احمدی در مدت تصدی مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد .

لينك هاي مرتبط

 102