1

7

4

8

9

10

22 

 

ابقاء

با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
 آقای مهندس مسعود میرزایی به مدت یکسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه متالوژی و سرامیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ابقاء شد.

لينك هاي مرتبط

 102