1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب

 با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای عبدالله حسین زاده به عنوان مدیریت برنامه ریزی و بودجه و ارزیابی و عملکردو توانمندسازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.


لينك هاي مرتبط

 

 102