1

7

4

8

9

10

22 

 

دکتر جاوید صباغیان رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه شد

 با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای  دکتر علی جاوید صباغیان به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات آقای دکتر فرشید سعیدی در مدت تصدی ریاست دانشکده علوم پایه واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 102