1

7

4

8

9

10

22 

 

معرفی دبیر اجرایی اردوی آموزشی تشکیلاتی حیات طیبه دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکتر جعفر کبیری سرمزده به عنوان دبیر اجرایی اردوی آموزشی تشکیلاتی حیات طیبه دانشگاه آزاد اسلامی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102