1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای سید ساجد سجادی به عنوان مسئول حراست بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
دکترملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای سید احمد عقیلی در زمان تصدی  این پست تشکر و قدردانی کرد .

لينك هاي مرتبط

 102