1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب، تشکر و ابقاء

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
، آقای دکتر حسن شجاع بهار به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه معارف ، آقای دکتر محمد جوانبخت به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره دانشجویان غیر ایرانی و آقای حسینعلی خاوری به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره بیمه و رفاه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای جلیلی خاکسارته خیابانی به مدت یکسال به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان منصوب شد.
همچنين با حكم آقاي دكتر ملک نژاد؛ آقای دکتر مسعود نیازی ترشیز به مدت یکسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی ابقاء شد .
دکترملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای محمد دارینی درمدت تصدی مدیر گروه معارف اسلامی دانشگا آزاد اسلامی مشهد و دکتر سید محمد هاشمی در زمان تصدی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان تشکر و قدردانی کرد .

لينك هاي مرتبط

 102