1

7

4

8

9

10

22 

 

دکتر سید محمد جواد موسوی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر شد

 با حكم آقای دكتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامي :
آقای دکتر سید محمد جواد موسوی به عنوان  سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر منصوب شد.
دکتر رهبر طی نامه ای  از زحمات آقای دکتر محمد جعفری در دوران  مسئولیت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 102