1

7

4

8

9

10

22 

 

محل خدمت آقاي محمد رضا بخش امین دبیرخانه هیات امناء دانشگاه تعیین شد.

 با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي محمد رضا بخش امین دبیرخانه هیات امناء دانشگاه تعیین  شد.

محل خدمت آقاي سید غلامرضا فیض حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین شد.

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي سید غلامرضا فیض حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین  شد.
 

محل خدمت آقاي حمید رشیدی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین شد

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي حمید رشیدی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین  شد.
 

محمد تربیت رئیس اداره امور عمومی دانشگاه شد.

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
آقاي محمد تربیت به مدت يكسال به عنوان رئیس اداره امور عمومی دانشگاه منصوب شد.
 

دكتر مجيد شايگان مدير گروه آموزشي حقوق دانشكده حقوق علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر مجيد شايگان به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي حقوق دانشكده حقوق علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه منصوب شد.

عزيز جاهد رئيس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد شد.

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي عزيز جاهد به مدت يكسال  به عنوان رئيس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

دكتر كاظم بشيرنژاد مدير گروه آموزشي مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين تاسيسات دانشكده فني مهندسي شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر كاظم بشيرنژاد به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين تاسيسات دانشكده فني مهندسي دانشگاه منصوب شد.

انتصاب دو عضو كميته بهينه سازي استفاده از فضاهاي اداري آموزشي دانشگاه

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر پيمان باشي شهابي و آقاي مهدي ايرانمنش به مدت يكسال به عنوان اعضاي اصلي كميته بهينه سازي استفاده از فضاهاي اداري آموزشي دانشگاه منصوب شدند

تمديد حكم مدير گروهي خانم زهرا اكبري اوغاز

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
سركار خانم زهرا اكبري اوغاز به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه هوشبري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

دكتر فونود رجب زاده مدير گروه راديولوژي دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر فونود رجب زاده به مدت يكسال به عنوان مدير گروه راديولوژي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

دكتر مهدي آذر نوش سرپرست اداره كل امور اداري دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر مهدي آذر نوش به عنوان سرپرست اداره كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.
آقاي دکتر سروري مجد طی نامه ای  از زحمات  آقاي عزيز جاهد در مدت تصدی اين مديريت تشکر و قدرداني کرد.

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رضا عباس پور مدير كل امور فرهنگي شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
حجت الاسلام و المسلمين دکتر رضا عباس پور به عنوان مدير كل امور فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.
آقاي دکتر سروري مجد طی نامه ای  از زحمات حجت الاسلام و المسلمين ابوالحسن سلطاني در مدت تصدی مديريت فرهنگي دانشگاه  تشکر و قدرداني کرد.

حجت الاسلام و المسلمين ابوالحسن سلطاني مدير ستاد شاهد و ايثارگر شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
حجت الاسلام و المسلمين ابوالحسن سلطاني به عنوان مدير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.
آقاي دکتر سروري مجد طی نامه ای  از زحمات حجت الاسلام و المسلمين يعقوبعلي عابديني ن‍ژاد در مدت تصدی مديريت ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه تشکر و قدرداني کرد.

دكتر محمد علي ساري مدير گروه حسابداري ومديريت شد

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقاي دكتر محمد علي ساري به مدت يكسال به عنوان مدير گروه حسابداري ومديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب  شد.

دكتر حسين رجب زاده معاون آموزشي دانشكده الهيات شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقاي دكتر حسين رجب زاده به مدت يكسال به عنوان معاون آموزشي دانشكده الهيات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  منصوب  شد.

دكتر حميد عرفانيان خانزاد معاون آموزشي دانشكده حسابداري و مديريت شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقاي دكتر حميد عرفانيان خانزاد به مدت يكسال به عنوان معاون آموزشي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  منصوب  شد.

دكتر احمد ناطق گلستان سرپرست پرديس بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي (گلبهار)شد

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقاي دكتر احمد ناطق گلستان به عنوان  سرپرست پرديس بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي (گلبهار) منصوب  شد.

دكتر سيعد خياط مقدم در سمت خود به عنوان سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع ابقا شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقاي دكتر سيعد خياط مقدم به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان  سرپرست معاونت  توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

انتصاب/ تشکر و قدردانی/ ابقا

با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دكتر رضا بهاري كاشاني به مدت یکسال دیگر در سمت خود به عنوان معاون آموزش و تحصيلات تكميلي، آقاي دكتر اسماعيلي خيرخواه در سمت خود به عنوان معاون پژوهش وفناوري ، آقاي دكتر سيعد خياط مقدم در سمت خود به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و آقاي دكتر مسعود طاهري لاري درسمت خود به عنوان رئيس دبيرخانه هيات امناي استان خراسان رضوي ابقا شدند.
دکتر ملک نژاد طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقای امير خالقي در سمت مدير كل حوزه رياست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و آقاي محمد رستگار مقدم در سمت مدير كل  امور اداري و منابع انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تشکر و قدردانی کرد.
 همچنين آقاي عزيز جاهد تقي ديزج به عنوان سرپرست اداره كل امور اداري و منابع انساني و آقاي محمد رضا بخش امين به عنوان مدير حوزه رياست و آقاي سيد محمد جواد انوشه به عنوان مسئول دفتر پيگيري هاي ويژه حوزه رياست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند.

انتصاب/ تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقاي دكتر پيمان باشي شهابي به مدت يكسال به عنوان مديرعمراني دانشگاه، آقاي دكتر مهدي صحرا گرد به عنوان مدير گروه معماري دانشكده هنر و معماري، خانم دكتر سميه رحيميان قوچاني به مدت یکسال به عنوان مدير گروه حقوق پرديس بين الملل دانشگاه، دكتر تكتم حنايي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه شهرسازي، خانم دكتر مهروحاجي منيري عنبران به مدت يكسال به عنوان مدير امور پژوهش دانشكده علوم پايه و دكترعلي رضا عبدالهي به عنوان كارشناس مسئول امور دانشجويي، فرهنگي، ورزشي و زنان فرهيخته دبيرخانه هيات امناي استان خراسان رضوي منصوب شدند.

دکتر ملک نژاد طی نامه هاي جداگانه از زحمات دكتر جاويد درمدت تصدي پست مشاوره رئيس دانشگاه در حوزه پژوهش هاي نفت، صنايع پتروشيمي و دكتر عليزاده در مدت تصدي مشاور رئيس دانشگاه در امور اقتصاد دانش بنيان و سرمايه گذاري دانشگاه، خانم دكتر هانيه هژبرالساداتي در مدت تصدي مديرگروه حقوق پرديس بين الملل دانشگاه و خانم دكتر آذرنوش جعفري در مدت تصدي مدير امور پژوهشي دانشكده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 102