1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب / تشکر و قدردانی

 

با حكم دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:

آقای دکتر میثم صمدی به مدت یکسال به عنوان معاون گروه عمران دانشکده فنی مهندسی ، خانم دکتر ساناز سعیدی به مدت دو سال به عنوان مدیر امور پژوهشی دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و آقای محمد کیوانلو به عنوان مسئول تربیت بدنی استان خراسان رضوی ، منصوب شدند.

همچنین طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه ؛ خانم روشنک نشاط برای یکسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه نقاسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه ابقا شد.

دکتر شیخ الاسلامی از زحمات دکتر سید هادی جعفری در مدت تصدی مدیریت کل خدمات آموزشی واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد .

خانم دکتر بمانی مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه شد

با حكم دكتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد:

خانم دکتر معصومه بمانی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

دکتر احسان رضوی سرپرست اداره کل امور آموزشی دانشگاه شد

با حكم دكتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد:

آقای دکتر سید احسان رضوی به مدت یکسال به عنوان سرپرست اداره کل امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

آقای مهندس هادی مهدی نیا به عنوان ریاست دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

با حكم دكتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد:

آقای مهندس هادی مهدی نیا به عنوان ریاست دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

انتصاب - تشکر و قدردانی

 

با حكم دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:

آقای دکتر محمد جواد کمالی حسین زاده به عنوان مدیر دفتر کارگزینی و رفاه هیات علمی دانشگاه ، حسین کیانی لاین به عنوان عامل خزانه دار استان خراسان رضوی و سرکار خانم ریحانه کاردهی مقدم به عنوان دو سال به عنوان مدیر گروه برق – مخابرات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.

همچنین طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه ؛ آقای دکتر مهدی آذر نوش به مدت یکسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه مهندسی پزشکی و مهندس منصور بقائیان به مدت یکسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه مهندسی خودرو دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ابقا شدند .

دکتر شیخ الاسلامی از زحمات دکترمحمد جوادیان صراف در مدت تصدی مدیریت گروه برق – مخابرات دانشکده فنی مهندسی تشکر و قدردانی کرد .

انتصاب - تشکر و قدردانی

با حكم دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:

دکتر ایمان مطیع به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه فیزیک دانشکده علوم پایه منصوب شد .

همچنین طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه ؛ حمید سعیدی جوادی به مدت دو سال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و زبانهای خارجه واحد  ابقا گردید .

دکتر شیخ الاسلامی از دکتر بابک حقیقی در مدت تصدی مدیریت گروه فیزیک  این دانشگاه نیز  تشکر و قدردانی کرد .

 

انتصابات

با حكم  دكتر عباسعلی قزل سوفلو رئیس پژوهشکده محیط های خشک دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

مهندس سید هاشم قدمی به مدت دو سال به عنوان معاون توسعه و پشتیبانی پژوهشکده محیط های خشک و دکترسید محمد رضا علوی مقدم به عنوان مدیر گروه پژوهشی مدیریت منابع آب پژوهشکده محیط های خشک منصوب شدند .

معاون جدید دانشجویی و فرهنگی معرفی شد

طی حکمی از سوی آقای دکتر شیخ الاسلامی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

آقای دکتر حسین پیمانی زاد به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

همچنین آقای دکتر شیخ لاسلامی  ، حجت الاسلام رسولی را به عنوان مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه منصوب کرد .

معاون جدید برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان معرفی شد

طی حکمی از سوی آقای دکتر شیخ الاسلامی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

آقای دکتر غلام عباس شکاری به عنوان معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

انتصابات

با حكم آقای دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد:

آقای دکتر فرشید سعیدی به مدت دوسال به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه ،و دکتر عباسعلی قزل سوفلو به مدت دوسال به عنوان رئیس پژوهشکده محیط های خشک ، آقای دکتر وحید پور اسماعیل به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند .

همچنین با حكم  آقای دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

خانم زهرا اکبری اوغاز به مدت دوسال ديگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه هوشبری دانشکده پزشکی ، دکتر بابک حقیقی به مدت یکسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیرگروه فیزیک دانشکده علوم و خانم ملیحه سادات گواهی به مدت دو سال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی و دکتر حسن یزدانفر به مدت دوسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شدند.

انتصابات - تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد:
آقای دکتر سید مسعود شریفی دلوئی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه گوش ، حلق و بینی دانشکده پزشکی و آقای سید علی غیور باغبانی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و خانم دکتر سیما افشار نژاد به مدت 4 سال به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات نوآوری پزشکی دانشگاه و آقای دکترسید جواد سید مهدوی چابک به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه کامپیوتر سخت افزار دانشکده فنی مهندسی و آقای عباس عظیمی به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره امور تغذیه و سلف سرویس دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند .

همچنين دكتر شيخ الاسلامي طي نامه های جداگانه از زحمات خانم دکتر گلاره ویسی در مدت تصدی مدیریت گروه کامپیوترسخت افزار دانشکده فنی مهندسی و آقای مسعود منشی زاده نائین در مدت تصدی مدیریت دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه و آقای دکتر وحید آریا بد در مدت تصدی سرپرست مرکز تحقیقات نوآوری پزشکی دانشگاه و آقای دکتر محسن رزمی  در مدت تصدی مدیریت گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات  وآقای شیرمحمد خرقانی در مدت تصدی مدیریت دفتر کارگزینی و رفاه هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشكر و قدرداني كرد.

انتصابات - تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقای علی اکبر سروری به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه اقتصاد کشاورزی و آقای دکتر مجتبی حسین پور مشهدی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه علوم دامی مجتمع آموزشی گلبهاردانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند .
همچنين دكتر شيخ الاسلامي طي نامه های جداگانه از زحمات آقای دکتر علی بخشی در مدت تصدی مدیریت گروه اقتصاد کشاورزی و آقای سعید سبحانی راد در مدت تصدی مدیریت گروه علوم دامی مجتمع آموزشی گلبهار و دکتر اعظم بابکی راد در مدت تصدی مدیریت امور پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشكر و قدرداني كرد.

حجت الاسلام محتشمی مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه شد

با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد :
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین محتشمی به عنوان مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .

انتصابات - تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقای دکتر علیرضاغفوری به مدت دو سال به عنوان مدیر پژوهشی دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و زبانهای خارجه ، آقای دکتر حسین رجب زاده به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه علوم قرآن و حدیث و ادبیات عرب دانشکده الهیات و آقای دکتر ماهیار شریعت پناهی به مدت دو سال به عنوان مدیر امور پژوهشی مجتمع علوم انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  منصوب شدند .
همچنين دكتر شيخ الاسلامي طي نامه های جداگانه از زحمات خانم دکتر اعظم بابکی راد  در مدت تصدی  مدیریت امور پژوهشی دانشکده حسابداری و مدیریت و آقای دکتر پوریا بقایی مقدم در مدت تصدی مدیریت پژوهشی دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و زبانهای خارجه دانشگاه تشكر و قدرداني كرد.
با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
آقاي دکتر سعید خیاط مقدم به مدت یکسال ديگر در سمت خود به عنوان رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت و آقای دکتر جواد علامتیان به مدت دوسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیرگروه عمران دانشکده فنی مهندسی  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شدند.

انتصابات

با حكم دكتر حسنعلی زمانی معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی :
آقاي حمید رضا گنجعلیشاهی به عنوان مدیر کل پشتیبانی مالی و منابع انسانی ستاد هماهنگی استان خراسان رضوی منصوب شد .

همچنین با حکم مهدی نصیری مدیر کل منابع انسانی و سیاستهای رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای سید محمد حسینی به مدت دوسال به عنوان دبیر کمیته بیمه و رفاه واحد مشهد منصوب شد .

انتصابات

با حكم دكتر کریم زارع مشاوره ریاست دانشگاه  و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  دانشگاه آزاد اسلامی 
آقاي دكتر داود بهره پور به مدت  دو سال دیگر در سمت خود به عنوان  رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ابقا شد .

انتصابات

با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقاي دكتر کاظم بشیرنژاد به مدت دو سال به عنوان مدیر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .

انتصابات - انتصاب اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

با حکم آقای دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد :

آقای دکتر رضا اشرف زاده به مدت دو سال به عنوان رئیس شورای تحصیلات تکمیلی و آقای دکتر سید احسان رضوی به مدت دو سال به عنوان نائب رئیس شورای تحصیلات تکمیلی منصوب شدند . همچنین آقای دکترسعید خیاط مقدم ، آقای دکتر محمد سرافراز یزدی ، آقای دکتر جواد مهربان قزلحصار ، آقای دکتر علی اکبر یساقی ، آقای دکتر پژمان خورشید ، آقای دکترسعید طوسی زاده ، آقای دکتر محمد ناصری پوریزدی ، آقای دکتر سیدهادی جعفری ، آقای دکتر محسن طبسی و آقای دکتر مجتبی زاهدیان نیز به مدت دو سال به عنوان اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .

دكتر بهاري كاشاني مسئول راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه شد

با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

آقای دکتر رضا بهاري كاشاني. به عنوان مسئول راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب مي شود.
همچنين دكتر شيخ الاسلامي طي نامه اي از زحمات آقاي دكتر جواد مهربان قزلحصار در مدت تصدي مسئول راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه تشكر و قدرداني كرد.

دکتر احسان تهامی مدیر انجمن های علمی دانشگاه شد


با حکم دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد:
آقاي دكتر سید احسان تهامی به مدت 2 سال به عنوان مدیر انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

لينك هاي مرتبط

 102