1

7

4

8

9

10

22 

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادی ارتقا یافت

با ابلاغ دکتر میرزاده
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادی ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر مجيد مير صدرايي  عضو هيات علمي گروه آموزشي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به استادي ارتقا یافت.

ادامه مطلب...

دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند

 با ابلاغ دکتر میرزاده
دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند
رتبه علمی دکتر طاهره عظيم زاده طهراني استاديارگروه آموزشی «تاريخ و تمدن ملل اسلامي» و دکتر مهناز خانه گير استادیار گروه آموزشی «رياضي محض»  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقا یافت.

ادامه مطلب...

دکتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

با ابلاغ دکتر میرزاده
دکتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر عباس شيخ الاسلامي دانشیار گروه آموزشی «حقوق جزا و جرم شناسي» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقا یافت.

ادامه مطلب...

سه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند

با ابلاغ دکتر میرزاده
سه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند
رتبه علمی دکتر حسین پیمانی زاد دانشیار گروه آموزشی «تربیت بدنی و علوم ورزشی» و دکتر علی نعمتی استادیار گروه آموزشی «فیزیولوژی جانوری»  و دکتر هادی قنبر زاده دربان استادیار گروه آموزشی «جغرافیای طبیعی» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقا یافت.

ادامه مطلب...

انتصاب - تشكر و قدردانى

طي حكمي از سوي رياست محترم دانشگاه
سركار خانم سارا رستگاري عضو محترم هيات علمي به سمت معاون آموزشي بيمارستان آريا انتصاب و از زحمات سركار خانم دكتر نوشين باباپور تقدير شد .

انتصاب - تشكر و قدردانى

طي احكامي از سوي معاون اداري ومالي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقای علي ابهري به عنوان رييس اداره پذيرش و ثبت نام و آقاي حميد رضا هزاره به عنوان رييس اداره آموزش دانشكده فني و مهندسي منصوب شدند .
همچنین از زحمات آقاي عبداله قاليشويان در مدت تصدی ايشان درپست رييس اداره آموزش دانشكده مهندسي قدردانی شد.

دكتر محمد تقي منشى طوسى معاون ادارى مالى دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد تقي منشي طوسي به عنوان  معاون اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

دكتر سيد مسلم سيد الحسينى معاون عمرانى دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر سيد مسلم سيد الحسيني بعنوان معاون عمراني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

انتصاب - تشكر و قدردانى

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر رضا اشرف زاده به مدت دو سال به عنوان رئيس، آقاي دكتر سيد  احسان رضوي به مدت دوسال به دبير، آقاي دكتر محمود حسني و آقاي دكتر احمد جوانشيري به مدت دو سال به عنوان اعضاي شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند . همچنين آقاي برزين امينيان حيدري به مدت دو سال به عنوان مدير گروه نقاشي دانشكده هنر ومعماري و آقاي عبداله حسين زاده به مدت دو سال به عنوان مدير گروه دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه منصوب شدند .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقاي جواد زاهدي در مدت تصدي مديريت  گروه دانشكده حسابداري و مديريت وسركار خانم روشنك نشاط در مدت تصدي مديريت گروه نقاشي دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب - تشكر و قدردانى

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي محمد حسن بداغي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه علوم اجتماعي و مطالعات خانواده ، سركارخانم الهام فريبرزي به مدت دوسال به عنوان مدير گروه علوم تربيتي (آموزش ابتدايي) ، آقاي دكتر وحيد نجاتي  به مدت يكسال به عنوان مدير گروه مكانيك دانشكده فني و مهندسي ، آقاي دكتر علي نعمتي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه بيو شيمي و بيوفيزيك دانشكده علوم پايه ، آقاي دكتر وحيد احمدي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه معماري دانشكده هنر و معماري و آقاي دكتر حسن رضائي به مدت يكسال معاون گروه معماري دانشكده هنر ومعماري دانشگاه منصوب شدند .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقاي دكتر افشين توسلي فرشه در مدت تصدي مدير گروه فضاي سبز مجتمع آموزشي بين الملل گلبهارو آقاي دكتر ايمان زحمتكش  در مدت تصدي مديريت گروه مكانيك دانشكده فني مهندسي و آقاي دكتر محمد مهدي خليل زاده درمدت تصدي مديريت گروه مهندسي پزشكي باليني ، آقاي دكتر فرامرز فيروزي در مدت تصدي مديريت گروه مهندسي پزشكي – بيو مكانيك، آقاي مهندس منصور بقائيان در مدت تصدي مديريت مكانيك خودرو دانشكده فني مهندسي ، آقاي دكتر جمشيد خان چمني در مدت تصدي مديريت گروه بيوشيمي و بيو فيزيك دانشكده علوم پايه و آقاي سيد جليل فاني در مدت تصدي مديريت گروه علوم تربيتي (آموزش ابتدايي)  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب دكتر زماني به عنوان عضو حقيقى شوراى راهبردى برنامه ريزى دانشگاه

طي حكمي از سوي دكتر ميرزاده رييس دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر حسنعلي زماني عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به عنوان عضو حقيقي شوراي راهبردي برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب گرديد

انتصاب - تشكر و قدردانى - ابقاء

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
 آقاي دكتر مهدي پردل به مدت دوسال به عنوان مدير گروه شيمي دانشكده علوم پايه ، آقاي دكتر محسن محمود روشن ضمير به مدت يكسال به عنوان مدير گروه زبان انگليسي دانشكده حقوق ، دكتر آذرنوش جعفري به مدت دو سال به عنوان مدير گروه پژوهشي دانشكده علوم پايه ، خانم دكتر هانيه هژيرالساداتي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه حقوق مجتمع آموزشي بين الملل گلبهار، آقاي دكتر مهرداد جلالي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه فناوري اطلاعات دانشكده فني و مهندسي و  دكتر محمد رضا قاضي زاده به عنوان مشاوره حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
  دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقای دكتر محمد رضا بزرگمهر در مدت تصدی مديريت گروه شيمي دانشكده علوم پايه و خانم دكتر معصومه بماني نائيني در مدت تصدي مدير گروه زبان انگليسي دانشكده حقوق ، آقاي دكتر ابوالقاسم داود نيا در مدت تصدي مديريت پژوهشي دانشكده علوم پايه، آقاي دكتر فرزاد تشتريان درمدت تصدي مديريت گروه فناوري اطلاعات دانشكده فني و مهندسي و  آقاي محمد صفا كيش در مدت تصدي مشاورحقوقي  دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.
همچنين با حكم آقاي دكتر شيخ الاسلامي؛ آقاي دكتر رضا صدرآبادي حقيقي به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه كشاورزي مجتمع بين الملل گلبهار واحد مشهد ابقاء شد .

انتصابات -95

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر داود حق خواه به عنوان مدير اتاق فكر ، مصطفي شريفي فر به عنوان  رييس اداره حفاظت فيزيكي و عليرضا حري به عنوان رييس اداره تغذيه و سلف سرويس  و هادي ناصري فر به عنوان رييس اداره امور عمومي دانشگاه منصوب شدند .

انتصاب - تشكر و قدردانى

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
 آقاي دكتر محسن طبسي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه معماري دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .
  دکتر شیخ الاسلامی طی نامه اي از زحمات آقای دكتر رضا ميرزايي در مدت تصدی مديريت گروه معماري دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.

مدير ارزيابى و نظارت و مديرهماهنگى و توسعه پرديس مركزى دانشگاه معرفى شدند

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد تقي منشي طوسي به عنوان مدير ارزيابي و نظارت و آقاي محمود مدرس تربتي به عنوان مديرهماهنگي و توسعه پرديس مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .

انتصاب - تشكر و قدردانى

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد رضا قاضي زاده به مدت دو سال به عنوان مشاور حقوقي  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه اي از زحمات آقای محمد مهدي صفا كيش در مدت تصدی مشاور حقوقي دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.

انتصابات

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر وحيد مغفرتي به مدت دو سال به عنوان سرپرست بيمارستان آريا دانشكده پزشكي و آقاي دكتر حميد طباطبايي به مدت يكسال به عنوان مدير كل خدمات پژوهشي و توليد علم و دكتر مهدي ظريف به مدت دو سال به عنوان مدير امور اقتصادي و دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه اي از زحمات آقای دکتر سعيد رحيقي در مدت تصدی سرپرست بيمارستان آريا  دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد.

محمود مدرس تربتى نماينده تام الاختيار دانشگاه در كميته راهبردى تفاهم نامه شد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقای محمود مدرس تربتي به عنوان نماينده تام الاختيار دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در « كميته راهبردي تفاهم نامه حاشيه نشيني » تعيين شد تا با استفاده از دانش و تجربه و توانمندي خود ، زمينه همكاريهاي گسترده در موضوع «حاشيه نشيني » را  فراهم نمايد .

انتصابات

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر رضا اشرف زاده معاون آموزش و تحصيلات تكميلي به مدت دو سال به عنوان دبير كميسيون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، آقاي دكتر حسين پيماني زاد معاون دانشجويي فرهنگي و دكتر سعيد طوسي زاده معاون پژوهش و فناوري و دكتر سيداحسان رضوي مدير كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي به مدت دو سال به عنوان اعضاي  كميسيون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
همچنين آقای دكتر سيد احسان رضوي به مدت دو سال به عنوان مدير كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي وآقاي علي اكبربوري  به عنوان مدیر كل امور دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .

لينك هاي مرتبط

 102