1

7

4

8

9

10

22 

 

مدير اجرايي مسجد جامع حضرت مهدي (عج) دانشگاه معرفي شد

با حکم حجت الاسلام و المسلمين جواد مهدوي نسب مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ‌
آقاي جواد نيك پي به مدت یک سال به عنوان مدير اجرايي مسجد جامع حضرت مهدي (عج) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

دكتر محمد رضا كاظمي گلوردي سرپرست دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه شد.

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
جناب آقاي حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد رضا كاظمي گلوردي به عنوان سرپرست دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

دکتر اسماعيل گلمكاني معاون پژوهشی دانشكده فني مهندسي دانشگاه شد

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دکتر اسماعيل گلمكاني به مدت یک سال به عنوان معاون پژوهشی دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

دکتر سیدرضا کامل مدیر امور پژوهشی پردیس بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان(گلبهار) شد

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دکتر سیدرضا کامل به مدت یک سال به عنوان مدیر امور پژوهشی پردیس بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان(گلبهار) منصوب شد.

دكتر كاميار اقبالي، مدير كل دفتر توسعه خدمات سلامت معاونت علوم پزشكي استان شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر كاميار اقبالي  به عنوان مدير كل دفتر توسعه خدمات سلامت معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب شد.

دكتر محمد رضا خاكزاد عرياني معاون آموزشي دانشكده پزشكي دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر محمد رضا خاكزاد عرياني به مدت يكسال به عنوان معاون آموزشي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

دكتر خير خواه رئيس شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي شد

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر اسماعيل خير خواه به عنوان رئيس شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب شد.

با حكم رئيس دانشگاه، رئيس و اعضاي كارگروه اقتصادي مالي دانشگاه معرفي شدند

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد

آقاي دكتر علي سعيدي  به مدت يكسال  به عنوان رئيس كارگروه اقتصادي – مالي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي منصوب شد.

ادامه مطلب...

دكتر رضا الهياري مدير گروه آموزشي رياضي و آمار دانشكده علوم پايه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر رضا الهياري به مدت يكسال  به عنوان مدير گروه آموزشي رياضي و آمار دانشكده علوم پايه  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

کاظم نجف زاده مسئول امور پشتیبانی دانشکده حقوق شد

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
آقاي کاظم نجف زاده به عنوان مسئول امور پشتیبانی دانشکده حقوق  دانشگاه منصوب شد

محل خدمت آقاي سیامک کردستانی حوزه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه تعیین شد.

 با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي سیامک کردستانی حوزه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه تعیین  شد.

محل خدمت آقاي محمد رضا بخش امین دبیرخانه هیات امناء دانشگاه تعیین شد.

 با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي محمد رضا بخش امین دبیرخانه هیات امناء دانشگاه تعیین  شد.

محل خدمت آقاي سید غلامرضا فیض حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین شد.

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي سید غلامرضا فیض حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین  شد.
 

محل خدمت آقاي حمید رشیدی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین شد

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي حمید رشیدی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین  شد.
 

محمد تربیت رئیس اداره امور عمومی دانشگاه شد.

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
آقاي محمد تربیت به مدت يكسال به عنوان رئیس اداره امور عمومی دانشگاه منصوب شد.
 

دكتر مجيد شايگان مدير گروه آموزشي حقوق دانشكده حقوق علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر مجيد شايگان به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي حقوق دانشكده حقوق علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه منصوب شد.

عزيز جاهد رئيس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد شد.

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي عزيز جاهد به مدت يكسال  به عنوان رئيس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

دكتر كاظم بشيرنژاد مدير گروه آموزشي مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين تاسيسات دانشكده فني مهندسي شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر كاظم بشيرنژاد به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين تاسيسات دانشكده فني مهندسي دانشگاه منصوب شد.

انتصاب دو عضو كميته بهينه سازي استفاده از فضاهاي اداري آموزشي دانشگاه

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر پيمان باشي شهابي و آقاي مهدي ايرانمنش به مدت يكسال به عنوان اعضاي اصلي كميته بهينه سازي استفاده از فضاهاي اداري آموزشي دانشگاه منصوب شدند

تمديد حكم مدير گروهي خانم زهرا اكبري اوغاز

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
سركار خانم زهرا اكبري اوغاز به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه هوشبري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

لينك هاي مرتبط

 102