1

7

4

8

9

10

22 

 

کاظم نجف زاده مسئول امور پشتیبانی دانشکده حقوق شد

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
آقاي کاظم نجف زاده به عنوان مسئول امور پشتیبانی دانشکده حقوق  دانشگاه منصوب شد

محل خدمت آقاي سیامک کردستانی حوزه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه تعیین شد.

 با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي سیامک کردستانی حوزه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه تعیین  شد.

محل خدمت آقاي محمد رضا بخش امین دبیرخانه هیات امناء دانشگاه تعیین شد.

 با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي محمد رضا بخش امین دبیرخانه هیات امناء دانشگاه تعیین  شد.

محل خدمت آقاي سید غلامرضا فیض حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین شد.

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي سید غلامرضا فیض حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین  شد.
 

محل خدمت آقاي حمید رشیدی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین شد

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي حمید رشیدی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین  شد.
 

محمد تربیت رئیس اداره امور عمومی دانشگاه شد.

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
آقاي محمد تربیت به مدت يكسال به عنوان رئیس اداره امور عمومی دانشگاه منصوب شد.
 

دكتر مجيد شايگان مدير گروه آموزشي حقوق دانشكده حقوق علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر مجيد شايگان به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي حقوق دانشكده حقوق علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه منصوب شد.

عزيز جاهد رئيس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد شد.

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي عزيز جاهد به مدت يكسال  به عنوان رئيس اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

دكتر كاظم بشيرنژاد مدير گروه آموزشي مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين تاسيسات دانشكده فني مهندسي شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر كاظم بشيرنژاد به مدت يكسال به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين تاسيسات دانشكده فني مهندسي دانشگاه منصوب شد.

انتصاب دو عضو كميته بهينه سازي استفاده از فضاهاي اداري آموزشي دانشگاه

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر پيمان باشي شهابي و آقاي مهدي ايرانمنش به مدت يكسال به عنوان اعضاي اصلي كميته بهينه سازي استفاده از فضاهاي اداري آموزشي دانشگاه منصوب شدند

تمديد حكم مدير گروهي خانم زهرا اكبري اوغاز

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
سركار خانم زهرا اكبري اوغاز به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه هوشبري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

دكتر فونود رجب زاده مدير گروه راديولوژي دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر فونود رجب زاده به مدت يكسال به عنوان مدير گروه راديولوژي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

دكتر مهدي آذر نوش سرپرست اداره كل امور اداري دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دكتر مهدي آذر نوش به عنوان سرپرست اداره كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.
آقاي دکتر سروري مجد طی نامه ای  از زحمات  آقاي عزيز جاهد در مدت تصدی اين مديريت تشکر و قدرداني کرد.

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رضا عباس پور مدير كل امور فرهنگي شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
حجت الاسلام و المسلمين دکتر رضا عباس پور به عنوان مدير كل امور فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.
آقاي دکتر سروري مجد طی نامه ای  از زحمات حجت الاسلام و المسلمين ابوالحسن سلطاني در مدت تصدی مديريت فرهنگي دانشگاه  تشکر و قدرداني کرد.

حجت الاسلام و المسلمين ابوالحسن سلطاني مدير ستاد شاهد و ايثارگر شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
حجت الاسلام و المسلمين ابوالحسن سلطاني به عنوان مدير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.
آقاي دکتر سروري مجد طی نامه ای  از زحمات حجت الاسلام و المسلمين يعقوبعلي عابديني ن‍ژاد در مدت تصدی مديريت ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه تشکر و قدرداني کرد.

دكتر محمد علي ساري مدير گروه حسابداري ومديريت شد

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقاي دكتر محمد علي ساري به مدت يكسال به عنوان مدير گروه حسابداري ومديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب  شد.

دكتر حسين رجب زاده معاون آموزشي دانشكده الهيات شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقاي دكتر حسين رجب زاده به مدت يكسال به عنوان معاون آموزشي دانشكده الهيات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  منصوب  شد.

دكتر حميد عرفانيان خانزاد معاون آموزشي دانشكده حسابداري و مديريت شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقاي دكتر حميد عرفانيان خانزاد به مدت يكسال به عنوان معاون آموزشي دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  منصوب  شد.

دكتر احمد ناطق گلستان سرپرست پرديس بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي (گلبهار)شد

 با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقاي دكتر احمد ناطق گلستان به عنوان  سرپرست پرديس بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي (گلبهار) منصوب  شد.

دكتر سيعد خياط مقدم در سمت خود به عنوان سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع ابقا شد

با حكم آقای دكتر سروري مجد دبیر هیات امناء و سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقاي دكتر سيعد خياط مقدم به مدت يكسال ديگر در سمت خود به عنوان  سرپرست معاونت  توسعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شد.

لينك هاي مرتبط

 102