1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

مسئول بخش اطلاع رسانی

مسئول بخش اطلاع رسانی

زهره نورائى

اهم فعاليتها :

راهبر ارشد سايت مرکز خبر روابط عمومی

تهيه و تنظيم کلیه اخبار و گزارشهاى سایت مرکز خبر روابط عمومی دانشگاه

تهيه و تنظيم اخبار و گزارشهاى سايت خبرگزاری  آنای مشهد

تهیه و تنظیم مطالب خبرنامه دانشگاه

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22