1

7

4

8

9

10

22 

 

مسئول بخش اطلاع رسانی

مسئول بخش اطلاع رسانی

زهره نورائى

اهم فعاليتها :

راهبر ارشد سايت مرکز خبر روابط عمومی

تهيه و تنظيم کلیه اخبار و گزارشهاى سایت مرکز خبر روابط عمومی دانشگاه

تهيه و تنظيم اخبار و گزارشهاى سايت خبرگزاری  آنای مشهد

تهیه و تنظیم مطالب خبرنامه دانشگاه

لينك هاي مرتبط

 102