1

7

4

8

9

10

22 

 

مسئول دفتر روابط عمومي

مسئول دفتر روابط عمومي


على اصغر شجاعى

اهم فعاليتها :

هماهنگي با بخشهاي مختلف روابط عمومي در انجام امور محوله از طرف مديريت روابط عمومي – پاسخگويي و راهنمايي تلفني و حضوري مراجعين و دانشجويان

لينك هاي مرتبط

 102