1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

مسئول دفتر روابط عمومي

مسئول دفتر روابط عمومي


على اصغر شجاعى

اهم فعاليتها :

هماهنگي با بخشهاي مختلف روابط عمومي در انجام امور محوله از طرف مديريت روابط عمومي – پاسخگويي و راهنمايي تلفني و حضوري مراجعين و دانشجويان

26

 

 

 

21

22