1

7

4

8

9

10

22 

 

گزارش تصويري-جلسه شوراي سياست گذاري سما

برگزاري جلسه شوراي سياست گذاري سما خراسان رضوي با حضور مقدم زاده دبير شوراي سياست گذاري سما استان خراسان رضوي در محل اتاق شوراي سازمان سما
لينك هاي مرتبط

 102