1

7

4

8

9

10

22 

 

گزارش تصويري-بررسي راهكارهاي وحدت حوزه و دانشگاه

برگزاري همايش بررسي راهكارهاي وحدت حوزه و دانشگاه در محل سالن كنفرانس مدرسه علميه عالي نواب

لينك هاي مرتبط

 102