1

7

4

8

9

10

22 

 

گزارش تصويرى - جلسه هم انديشى پيشگيري از وقوع جرم در دانشگاه


برگزارى جلسه هم انديشى پيشگيري از وقوع جرم در دانشكده حقوق ، علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با حضور معاونين دادگستري كل استان خراسان و مديران پژوهشي كليه نهادها و سازمانهاي مشهدلينك هاي مرتبط

 102