گزارش تصویری-جلسه توجیهی ستاد حج عمره دانشجویی

Portal Info
Travel
برگزاری جلسه توجیهی ستاد عمره دانشجویی واحدهای دانشگاهی استان خراسان رضوی با حضور مسئولین ستاد  عمره دانشجویی واحدها