1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

برنامه مسابقات فوتسال برادران از سرى مسابقات درون واحدى

اداره فوق برنامه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مسابقات فوتسال  برادران از سري مسابقات درون واحدى را برگزار مي كند :
برنامه ي اين مسابقات بدين شرح است؛

شماره بازي

تاريخ

روز

ساعت

نام بازي

1

23/8/93

جمعه

10

بسيج علوم انساني- ياران خراسان

2

23/8/93

جمعه

40/10

شهيد عماد- ارشد تربيت بدني

3

23/8/93

جمعه

20/11

ماهان- امام رضا

4

23/8/93

جمعه

12

مهندسي (الف)- رستاخير

5

23/8/93

جمعه

40/12

عمران (الف)- مكانيك( ب)

6

23/8/93

جمعه

20/13

تربيت بدني و شهرسازي- اطلس سازه

7

23/8/93

جمعه

14

علم و ورزش - اكسيژن

8

23/8/93

جمعه

40/14

هنر و معماري- ادبيات

9

27/8/93

سه شنبه

50/17

مكانيك الف- تربيت بدني گلبهار

10

27/8/93

سه شنبه

30/18

شاهين فر- بهمن

11

27/8/93

سه شنبه

10/19

آي تي - مديريت

12

27/8/93

سه شنبه

50/19

استقلال جوان - فني مهندسي

13

27/8/93

سه شنبه

30/20

ال استار- بروز رساني

14

27/8/93

سه شنبه

10/21

جام عسل - مكانيك

15

30/8/93

جمعه

30/8

ماهان - اكسيژن

16

30/8/93

جمعه

10/9

علم و ورزش -امام رضا

17

30/8/93

جمعه

50/9

بسيج علوم انساني- رستاخيز

18

30/8/93

جمعه

30/10

مهندسي الف - ياران خراسان

19

30/8/93

جمعه

10/11

عمران (الف)- اطلس سازه

20

30/8/93

جمعه

50/11

تربيت بدني و شهرسازي- مكانيك (ب)

21

30/8/93

جمعه

30/12

شهيد عماد - تربيت بدني گلبهار

22

30/8/93

جمعه

10/13

مكانيك (الف)- ارشد تربيت بدنيتوجه :كليه تيمها موظفند آلبوم شناسايي به همراه كارت بيمه  خود را يك روز قبل از اولين بازي خود تحويل اداره تربيت بدني داده   تا آيدي كارت صادر شود .  در زمان قبل از بازي آيدي كارت صادر نشده  و نتيجه بازي به نفع تيم مقابل اعلام مي گردد . 

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22