1

7

4

8

9

10

22 

 

برگزارى مسابقات فوتسال جام شهيد خليل جوانمرد قصاب در دانشگاه

مسابقات فوتسال  جام شهيد خليل جوانمرد قصاب در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي شود
اداره فوق برنامه تربيت بدني در نظر دارد   به مناسبت هفته تربيت بدني يك سري مسابقات فوتسال از سري مسابقات درون واحدي  را بين دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي مشهد ، سما و گلبهار برگزار نمايد  علاقمندان مي توانند  جهت شركت در اين مسابقات  با انجام مراحل ذيل اقدام نمايند   .
شرايط شركت در مسابقات :
1-    هر تيم متشكل از 12 نفر بازيكن ميباشد
2-    بازيكنان هرتيم بايد دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد يا مجتمع آموزشي گلبهار  و سما  باشند و در نيمسال اول 94-1393 انتخاب واحد داشته و در يك   گروه  تحصيلي  مشغول به تحصيل باشند .
3-    ملاك پذيرش بازيكنان در مرحله اول كارت دانشجويي  مي باشد . در صورتيكه در طول مسابقات به نحوي مشخص شود از بازيكنان غير دانشجو ، يا دانشجوياني كه انتخاب واحد ندارند ، يا رشته تحصيلي ديگر ي استفاده شده است نتيجه بازي تغيير و تيم از دور مسابقات حذف مي گردد . 
4-    كليه ورزشكاران بايد كارت بيمه ورزشي مربوط به سال 93را داشته باشند .
5-    هر تيم بايد نسبت به تكميل آلبوم شركت در مسابقات اقدام نموده و سپس به تاييد  مدير گروه    مربوطه رسانده و حد اكثر تا تاريخ  10/8/93 به اداره  فوق برنامه تربيت بدني تحويل نمايند
6-    مسابقات از ساعت 18 و   روزهاي تعطيل طبق برنامه تنظيمي از سوي اداره  فوق برنامه تربيت بدني برگزار ميشود و هر تيم موظف به حضور درمسابقات ميباشد .
7-     جلسه هماهنگي و قرعه كشي مسابقات ساعت  12 روزيك شنبه   11/8/93  درمحل اداره  فوق برنامه تربيت بدني برگزار ميشود . حضور يك نماينده از هر تيم در اين جلسه الزامي است .
8-    هر تيم مي تواند از دو يار كمكي از  گروهاي  ديگر استفاده نمايد
9-    هزينه شركت در اين مسابقات /000/500ريال مي باشد كه بايستي به شماره حساب 0103860386000
با شماره شناسه 1000910711188  بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد به نام دانشگاه آزاد مشهد واريز و فيش انرا  به تربيت بدني تحويل نمايد . ( قابل ذكر است هزينه دريافتي بابت خريد جوايز مي باشد)) .
((    جهت كسب اطلاع بيشتر با شماره تلفن 6635245 3تماس حاصل نماييد.))
لينك هاي مرتبط

 102