1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

دوره مواجهه زودرس بالينی (ECE) برای دانشجويان ترم دو پزشكی برگزار شد

برای نخستین بار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار کرد:
دوره مواجهه زودرس باليني (ECE) برای دانشجويان ترم دو پزشكي
براي اولين بار دوره مواجهه زودرس باليني (ECE) به همت مركز EDC برای دانشجويان ترم دو پزشكي  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برنامه ريزي و اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، اين دوره با هدف socialization  دانشجويان پزشكي، مواجهه با واقعيت هاي حرفه اي، انگيزه بخشي جهت پيشرفت تحصيلي و مشاهده كاربرد علوم پايه در بالين بيماران، در راستاي استراتژي ادغام عمودي در آموزش پزشكي نوين که در اكثر دانشگاه هاي جهان اجرا مي شود ، دوره مواجهه زودرس باليني (Early Clinical Exposure) در محل بيمارستان آموزشي- درماني 22 بهمن دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مدت دو روز برگزار شد.
در اين دوره، 30 نفر از دانشجويان پزشكي طرح نوين به سرپرستي خانم دكتر آرزو فرج پور با اجراي تور بيمارستاني با قوانين و مقررات محيط هاي باليني، فرايندهاي جاري، اصول اخلاق و رفتار حرفه اي، Dress Code پزشكي آشنا شدند  و از نزديك ارايه خدمات مراقبتي توسط تيم هاي درماني را مشاهده کردند.

لينك هاي مرتبط

 

 102