1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاری سمینار و کارگاه مدیریت پروژه و مدیریت زنجیره تامین در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود:
                                                                                           سمینار و کارگاه مدیریت پروژه و مدیریت زنجیره تامین
                                                                                                           با سخنرانی دکتر محمد نیکوفال
زمان : 26 و 27 اردیبهشت ماه ساعت 9 الی 14
مکان: ، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- قاسم آباد، بلوار امامیه، خیابان استاد یوسفیلينك هاي مرتبط

 

 102