1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند

 ابلاغ دکتر رهبر
دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند
رتبه علمی دکترمحسن طبسی استاديارگروه آموزشی « پژوهش هنر » و  دکترجواد علامتیان استادیار گروه آموزشی «مهندسی عمران» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقاء یافت.

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در صد و هفدهمین نشست هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، دکترمحسن طبسی استاديارگروه آموزشی « پژوهش هنر» و  دکترجواد علامتیان استادیار گروه آموزشی «مهندسی عمران» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشیار شدند.
در احکام صادر شده از سوی  دکتر رهبر آمده است: با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به دانشیاری موضوع در یکصد و هفدهمین نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در ادامه این احکام آمده است: امید است درمرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارید.

لينك هاي مرتبط

69888

 102