1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

ارتقای دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری

 با ابلاغ دکتر رهبر
دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند
رتبه علمی دکترحمید جعفری استاديارگروه آموزشی «جغرافیا و برنامه ریزی روستایی» و دکترسید مسلم سیدالحسینی استادیار گروه آموزشی «معماری»  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقاء یافت.

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در صد و دوازدهمین نشست هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی،  دکترحمید جعفری استاديارگروه آموزشی «جغرافیا و برنامه ریزی روستایی» و دکترسید مسلم سیدالحسینی استادیار گروه آموزشی «معماری»  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دانشیار شدند.
در احکام صادر شده از سوی  دکتر رهبر آمده است: با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به دانشیاری موضوع در یکصد و دوازدهمین نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در ادامه این احکام آمده است: امید است درمرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارید.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22