1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

اطلاعیه / پذیرش دانشجو بدون آزمون -کارشناسی و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم 97-96

 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نیسمال دوم سال تحصیلی ۹7 - ۹6 بدون آزمون در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های ذیل دانشجو می پذیرد...

 

كارداني نا پيوسته

 
 
 

كد رشته

111- واحد مشهد

جنيست

 

20123

كارداني آموزش زبان و ادبيات فارسي

زن ومرد

 

20571

كارداني آموزش و پرورش ابتدايي

زن ومرد

 

21380

كارداني حسابداري

زن ومرد

 

30539

تربيت معلم آموزش علوم تجربي

زن ومرد

 

40423

كاردان فني كارهاي عمومي ساختمان

زن ومرد

 

50442

كارداني تكنولوژي محيط زيست

زن ومرد

 

70148

كارداني نرم افزار كامپيوتر

زن ومرد

 

 

 

كارشناسي ناپيوسته  

 
 
 
 

كد رشته

111- واحد مشهد

جنيست

 

20312

آموزش زبان انگليسي

زن ومرد

 

20422

آموزش ديني و عربي

زن ومرد

 

20627

آموزش و پرورش ابتدايي

زن ومرد

 

21301

حسابداري

زن ومرد

 

21403

تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت وبرنامه ريزي تربيت بدني

زن ومرد

 

21413

تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي

زن ومرد

 

30111

آموزش رياضي

زن ومرد

 

30537

آموزش علوم تجربي

زن ومرد

 

30801

آمار

زن ومرد

 

40143

مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

زن ومرد

 

40657

مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

زن ومرد

 

40658

مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي

زن ومرد

 

40660

مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد- قالبسازي

زن ومرد

 

40783

مهندسي فناوري متالوژي- ذوب فلزات

زن ومرد

 

41013

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

زن ومرد

 

50301

مهندسي آبياري

زن ومرد

 

50305

مهندسي توليدات گياهي

زن ومرد

 

50307

مهندسي توليدات دامي

زن ومرد

 

60206

معماري

زن ومرد

 

70402

مهندسي اجرايي عمران

زن ومرد

 

 

 

ارسال خبر

 

 

21

22