1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دستورالعمل تعطيلات مرداد ماه 1396 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی اطلاعیه ای اعلام کرد:

دستورالعمل تعطيلات مرداد ماه سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

با توجه به مصوبه شوراي محترم اداري استان و برابر بخشنامه شماره 25234/50 مورخ31/04/1396سازمان مركزي ، تاريخ تعطيلات دانشگاه و حوزه مدارس سماء ، از 14 لغايت 27 مردادماه سال جاری اعلام مي شود .

لذا شايسته است ،‌ نكات حايز اهميت زير، كاملاً رعايت و مورد توجه قرار گيرد .
1-كليه همكاران حوزه هاي ستادي درواحد و حوزه مدارس سما دربازه زماني 14/5/96 لغايت 27/5/96 تعطيل مي باشند .
2- تمامي دانشجويان تحصيلات تكميلي كه كليه مجوزهاي لازم جهت برگزاري جلسه دفاعيه را از گروه هاي آموزشي دانشكده ها و سازمان مركزي ، حداكثر تا تاريخ 12/5/96 اخذ نموده اند مي توانند دربازه تعطيلات تابستاني جلسه دفاعيه را برگزار نمايند وساير جلسات دفاعيه درشهريور ماه برگزار خواهد شد .
3- طبق مصوبه شوراي اداري استان ،‌ وضعيت و تعداد نيروهاي انساني واحدهاي آموزشي(دانشكده ها) كه مجري ترم تابستان مي باشد ، درواحد مشهد به شرح زير اعلام مي گردد.
الف )- دانشكده حقوق با تعداد 8 نفرنيروي انساني دايرخواهد بود.  ( ب)- دانشكده معماري و هنر با تعداد 6 نفر
ج)– دانشكده مهندسي مستقر در دانشكده معماري وهنربا تعداد 2نفر ( د)-مجتمع علوم انساني مستقردردانشكده پيراپزشكي با تعداد 4 نفر    
ه)- ساختمان (گروه) تربيت بدني 3نفر  (و)- مجتمع آموزشي بين اللملي گلبهار واقع درساختمان تربيت بدني تعداد2نفر
ح)- دانشكده علوم : با 5 نفر نيروي انساني دردانشكده به غير از كارشناسان آزمايشگاهي كه بدليل ارايه دروس آزمايشگاهي مكلف به حضور مي باشند، دايرخواهدبود . (ط)- حوزه معاونت مدارس سماء ،‌با تعداد 5 نفر نيروي انساني فعاليت خواهد داشت      
4-بكارگيري نيروي انساني مازاد برحد تعيين شده درايام تعصيلات، تحت هرعنواني ، فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
5- براساس بخشنامه سازمان مركزي ، نيمي از اين تعطيلات مرخصي تشويقي و مابقي مرخصي استحقاقي منظور خواهد شد.
6-حوزه هاي محترم حفاظت فيزيكي و تاسيسات ‌بايستي طوري برنامه ريزي نمايند، كه از حداقل نيرو براي مدت مزبور استفاده شود.
7-تاسيسات حرارتي و برودتي(وسايل سرمايشي و گرمايشي) ‌دراوقاتي كه نياز نيست ، به خصوص درايام تعطيلات خاموش گردد.
8- استفاده ازاتومبيل هاي دانشگاه درايام تعطيلات تابستاني ممنوع بوده و درصورت ضرورت فقط با مجوز و تاييد رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ،‌امكان پذير است.
9-همكاراني كه ايام تعطيلات مكلف به حضوردرمحل كار مي باشند، مي توانند مطابق با شرايط بند5 دستورالعمل، درطول سال 1396 بدون امكان بازخريد وذخيره آن ، با هماهنگي، به تدريج از مرخصي استفاده نمايند.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22