1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

اطلاعیه - نحوه اجرای ترم تابستان دانشگاه در سال تحصیلی 96- 95

 پیرو اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در خصوص نحوه ارائه ترم تابستان سال تحصیلی 1396- 1395 به اطلاع كليه اساتيد ، كاركنان و دانشجويان محترم می رساند:

1-    کلیه دروس عمومی ارائه شده توسط دانشکده ها برای تمام دانشجویان قابل مشاهده و انتخاب می باشد و محل تشکیل این دروس در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی(در پردیس قاسم آباد) - دانشکده علوم(راهنمایی) و دانشکده پزشکی می باشد.
تبصره 1: دروس عمومی ارائه شده توسط دانشکده علوم پایه و دانشکده پزشکی در دانشکده های مذکور تشکیل خواهد شد لیکن امکان مشاهده و انتخاب این دروس نیز از تاریخ 21/04/1396 برای کلیه دانشجویان میسور خواهد بود.
2-    کلیه کلاس های دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی- حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی- هنر و معماری - مجتمع بین المللی گلبهار و تربیت بدنی در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی تشکیل خواهد شد.
3-    کلیه کلاس های دانشجویان دانشکده الهیات و دانشکده مدیریت و حسابداری در دانشکده پیراپزشکی تشکیل خواهد شد.
4-    کلیه جلسات دفاعیه پایان نامه / رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در بازه زمانی 17/04/1396 لغایت 01/06/1396 در اتاق شورا و سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی برگزار خواهد شد.
تبصره 1: دانشجویان باید پس از اخذ مجوزهای لازم برای برگزاری جلسه دفاعیه و مشخص شدن تاریخ و ساعت دفاع برای هماهنگی های برگزاری جلسه به خانم نقوی(مسئول دفتر ریاست محترم دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی) مراجعه نمایند.
5-    اساتیدی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارند و نیاز به برگزاری جلسات مشاوره دارند و یا سایر اساتید محترم(در صورت تمایل) با هماهنگي دانشجويان در روزهاي پنجشنبه از ساعت 18- 10 در دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و زبان های خارجی حضور بهم رسانند.
6-    با عنایت به برگزاری مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 1396 استان خراسان رضوی در دانشکده های فنی و مهندسی و علوم انسانی حضور کارکنان تعيين شده از طرف روساي محترم دانشكده هاي مذکور و در صورت ضرورت سایر کارکنان دانشکده ها در بازه زمانی 17/04/1396 لغایت 26/04/1396 جهت انجام وظایف محوله در دانشکده های فنی و مهندسی - علوم انسانی الزامی است
تبصره 1: كاركنان دانشكده ها در بازه زماني 26/04/1396 لغايت 31/04/1396 كماكان در محل دانشكده به انجام وظايف محوله خواهند پرداخت . بديهي است در مورد مردادماه در آينده اطلاع رساني خواهد شد.
تبصره 2: در بازه زماني 22/04/1396 لغايت 27/04/1396 كليه امور آموزشي دانشجويان دانشكده هاي فني و مهندسي- هنر و معماري و علوم انساني با حضور كاركنان آموزش دانشكده هاي فوق در ساعات تعيين شده در مكان آموزش دانشكده پيراپزشكي انجام خواهد گرفت.
تبصره 3: تعيين كاركنان و ساعات پاسخگويي آنان جهت انجام امور آموزشي دانشجويان در بازه زماني ياد شده به عهده روساي محترم دانشكده ها مي باشد.
تبصره 4: همکاران آموزش مجتمع بین المللی گلبهار در طول ترم تابستان سال 1396 جهت پاسخگویی به دانشجویان در مجموعه تربیت بدنی دانشگاه حضور خواهند داشت.


روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22