1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند

با ابلاغ دکتر میرزاده
دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند
رتبه علمی دکترمجید وفایی جهان استاديارگروه آموزشی «کامپیوتر» و دکترصفر علی بیرم آبادی استادیار گروه آموزشی «شیمی معدنی »  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقا یافت.

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در صد و یکمین نشست هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی دکترمجید وفایی جهان استاديارگروه آموزشی کامپیوتر و دکترصفر علی بیرم آبادی استادیار گروه آموزشی شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دانشیار شدند.
در احکام  دکتر میر‌زاده آمده است: با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به دانشیاری موضوع در یکصد و یکمین و یکصد ودومین نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در ادامه این احکام آمده است: امید است درمرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارید.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22