1

7

4

8

9

10

22 

 

انجمن اسلامى دانشكده حقوق و علوم سياسى و زبانهاى خارجه اعضاى خود را شناخت

با برگزاري  انتخابات :
اعضاي انجمن اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه ازاد اسلامي مشهد مشخص شدند
به  گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد : انتخابات انجمن اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در محل دفتر انجمن اسلامي اين دانشكده برگزار شد .

نتايج نهايي انتخابات شورا مركزي انجمن اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه از مجموع ١٨٩ راي ماخوذه بدين شرح است :
١.سينا عمرانيان خراساني با ٩٣ راي
٢.عليرضا صرافان با ٨٥ راي
٣.مسعود لطيفي با ٨٤ راي
٤.محسن لطيفي با ٦٧ راي
٥.محمد سجاد سجادي با ٦٤ راي
٦.محمد رضا دانا با ٤٩ راي
٧.محسن قديمي باقر اباد با ٤٤ راي
گفتني است : از افراد فوق 5 نفر  به عنوان اعضا اصلي شورا مركزي و نفرات بعدي به عنوان اعضا علي البدل انتخاب مي شوند ، بطوريكه  پس از تاييد انتخابات توسط هيئت نظارت دانشگاه ازاد اسلامي مشهد دبير مجموعه  نيز براي مدت ١ سال انتخاب خواهد شد .

لينك هاي مرتبط

 102