1

7

4

8

9

10

22 

 

معاونت های دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اهداف دانشگاه جلسات پایش درونی برگزار کنند

دکتر میرزاده تاکید کرد:
معاونت های دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اهداف دانشگاه جلسات پایش درونی برگزار کنند / فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی در 30 حوزه مختلف دانشگاهی
ریاست دانشگاه در جلسه هیات رییسه دانشگاه با اشاره به گزارش معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان ، از صرف نظر دانشگاه از قریب به ٤٣٠ میلیارد تومان درآمد شهریه ای طی دو سال اخیر خبر داد و گفت

علیرغم اجازه وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری، توجه به وضعیت معیشتی دانشجویان و خانواده های ایشان علت اصلی این تصمیم بوده که خوشبختانه حرکت دانشگاه به سمت در آمدهای غیرشهریه ای ، توسعه اقتصاد دانش بنیان، کاهش و مدیریت هزینه ها این امر را تسهیل کرده و موجب عدم افزایش شهریه ثابت دانشجویان فعلی در برنامه و بودجه دو سال اخیر دانشگاه شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر میرزاده در این جلسه با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر در بیش از 30 حوزه مختلف دانشگاهی فعالیت دارد، گفت: فعالیت دانشگاه در تمام این حوزه ها با جدیت دنبال می شود و می توان گفت دانشگاه آزاد اسلامی در این 30 حوزه با یک مکانیزم و رویکرد جدید نسبت به دوره های مدیریت قبلی فعالیت می کند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ فعالیت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی نباید به شکل روزمره و روتین درآید ،اظهار داشت: از این رو باید جنبش و جوشش تمام مدیران دانشگاه آزاد اسلامی یک سیر تصاعدی داشته و تصمیم گیری قاطع و پیگیرانه در مورد انجام فعالیت ها وجود داشته باشد.
دکتر میرزاده در همین خصوص از معاونان دانشگاه آزاد اسلامی خواست که در حوزه های متبوع خود جلسات مشاوره، پیگیری و پایش درونی داشته باشند تا تمام مصوبات جلساتدانشگاه و تصمیمات جمعی به نتیجه عملی رسیده و فرصت سوزی اتفاق نیافتد.
وی با شاره به فرصت های پیش روی دانشگاه گفت: باید تمام مدیران دانشگاه با کار سخت، شدید و خستگی ناپذیر تمام هدفهای 30 حوزه کاری دانشگاه را محقق و چالش های موجود را با برنامه ریزی و تدبیر برطرف کنند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: باید با یک خیز جدید در جبهه های کاری دانشگاه آزاد اسلامی ادامه فعالیت ها را دنبال کرده و به فرموده مقام معظم رهبری امور را با یک روحیه جهادی دنبال کنیم.
وی با تاکید بر اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی همواره با اعتماد از تیم مدیریی جدید حمایت کرده اند، گفت: پاسخ این حمایت و اعتماد پیگیری امور دانشگاه با جدیت و به عنوان یک ضرورت کاری است.
صرف نظر دانشگاه از ٤٣٠ میلیارد تومان درآمد شهریه ای طی دو سال اخیر
همچنین در این جلسه ریاست دانشگاه با اشاره به گزارش معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان از صرف نظر دانشگاه از قریب ٤٣٠ میلیارد تومان درآمد شهریه ای طی دو سال اخیر خبر داد و گفت علیرغم اجازه وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری، توجه به وضعیت معیشتی دانشجویان و خانواده های ایشان علت اصلی این تصمیم بوده که خوشبختانه حرکت دانشگاه به سمت در آمدهای غیرشهریه ای و اقتصاد دانش بنیان، کاهش و مدیریت هزینه ها این امر را تسهیل کرده است و موجب عدم افزایش شهریه ثابت دانشجویان فعلی در برنامه و بودجه دو سال اخیر دانشگاه شده است.
مصوبات جلسه
با توجه به اهمیت فعالیت های 30 گانه موضوعی معاونتهای دانشگاه آزاد اسلامی مقرر شد پایش درونی این فعالیت ها مورد توجه قرار گرفته و با تشکیل جلسات هفتگی این موضوع پیگیری شود.
در این جلسه گزارش کمیسون شماره 1 هیات رئیسه توسط دکتر حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه و تصمیمات لازم در خصوص خروج از زیاندهی و بهبود وضعیت برخی واحدها و آئین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی اتخاذ شد.مقرر شد بخشنامه برنامه ترم جدید تابستانی دانشگاه آزاد اسلانی تدوین و ابلاغ شود.
گزارش کمیسون شماره 2 هیات رئیسه توسط دکتر طه هاشمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه و مقرر شد کمیته ای متشکل از معاونت های برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان، آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشجویی و فرهنگی، اداری و مالی و پزشکی در خصوص تعیین شهریه دانشجویی تشکیل و موارد مربوطه به شهریه را بررسی کنند.
همچنین مصوب شد در خصوص اجرای پیوست فرهنگی دانشگاه برنامه عملیاتی ارائه شود.
ترویج فرهنگ مطالعه در میان دانش آموزان سازمان سما
لازم به ذکر است در این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از اساتید و نخبگان دانشگاه با محوریت سازمان سما برای ترویج فرهنگ مطالعه در میان دانش آموزان و همچنین تشکیل هسته های مطالعاتی در میان دانشجویان دانشگاه تشکیل شود.
گزارش کمیسون شماره 3 هیات رئیسه توسط دکتر احسانیمعاون اداری و مالی دانشگاه مطرح و مصوب شد با پرداخت مجدد وام خرید و وام تعمیرات مسکن به کارکنان دانشگاه مشروط به اینکه فردی در نوبت اخذ این وام ها نباشد موافقت شده وموضوع پیشنهاد افزایش تعهد و حق بیمه کارکنان و اعضای هیات علمی جهت بررسی و تصویب در یکی از جلسات آینده هیات ریسه مطرح شود.
در این جلسه موضوع نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص راه اندازی رشته پزشکی در واحد آمل مطرح و تصمیمات لازم اتخاد شود.
همچنین در این جلسه گزارشی توسط معاون عمرانی دانشگاه در خصوص پروژه های عمرانی تحویل داده شده در سال 94 ارائه که بر اساس آن با توجه به برنامه ساخت 2.5 میلیون متر مربع ساختمان مسقف از سال 1392 تا پایان سال 1394 تاکنون حدود 1.6 میلون متر مربع ساخته و تحویل داده شده و از باقیمانده 900 هزار متر مربع به میزان 460 هزار متر مربع در سال 1395 تحویل داده خواهد شد.
اعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تشکر و قدردانی از مهندس هاشمی مصوب کردند که این برنامه در سال 95 با جدیت ادامه یابد.
هر ساله درختکاری در واحدهای دانشگاهی تحت عنوان یاد سبز شهدا برگزار می شود
در این جلسه مصوب شد درختکاری در واحدهای دانشگاهی تحت عنوان یاد سبز شهدا سالانه اجرایی شده و با جدیت و لحاظ مسایل زییت محیطی دنبال شود و همچنین طرح پیشنهادی فضای سبز واحدهای دانشگاه توسط معاونت عمرانی ارائه و تهیه شود.
همچنبن مقرر شد مجموعه مصوبات هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلانی در شش ماهه دوم سال 1394 و مصوبات شش ماهه اول سال بصورت مکتوب توسط معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان تهیه شده و گزارش اقدامات آن تدوین شود.

لينك هاي مرتبط

 102