برگزاری نشست هم اندیشی و تصویب آئین نامه مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه آزاد اسلامی

Portal Info
Travel

با حضور معاونین دانشجویی فرهنگی کل کشور در واحد مشهد :

نشست هم اندیشی و تصویب آئین نامه مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

نشست هم اندیشی و تصویب آئین نامه مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور معاونین دانشجویی فرهنگی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار گردید .

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : دراین نشست دکتر علی‌رضا صامت مدیر کل امور دانشجویی و دکتر طهمورث آقاجانی هشجین مدیرکل دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با آئین نامه جدید مراکز مشاوره به بیان مطالبی پرداختند و در خصوص تغییرات آئین نامه مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی توضیحاتی دادند .

در ادامه هر یک از معاونین دانشجویی فرهنگی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به بیان نقطه نظرات خود در خصوص آئین نامه فوق پرداختند .