1

7

4

8

9

10

22 

 

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و صندوق پژوهش و فناوري خراسان رضوي تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

ظهر امروز
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و صندوق پژوهش و فناوري خراسان رضوي تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه آزاد اسلامی  مشهد و صندوق پژوهش و فناوري خراسان رضوي به منظور برقراري ارتباط سازمان يافته بين صندوق پژوهش و فناوري خراسان رضوي و دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي كاربردي توسعه اي و فناوري و سرمايه گذاري شركت هاي مراكز رشد و نوپا تفاهم نامه همكاري امضا كردند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي، این تفاهم نامه با اهداف حمايت از استارتاپ ها و شركت هاي مركز رشد مورد تائيد دانشگاه براي توسعه ايده و نوآوري هاي فناورانه آنها و تبديل به محصول در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، هدايت نظام يافته پژوهش ها به سمت كاربردي و تجاري نمودن آنها و تكميل چرخه دانش به ثروت و ... به امضای دكتر علي سروري مجد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد و دكتر مرتضي خادمي رئيس هيات مديره و دكتر حميده رضوي مدير عامل صندوق پژوهش و فناوري خراسان رضوي رسيد.
معرفي صندوق به مركز رشد، پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي ، پژوهشگران، فناوران و واحدهاي فناور در دانشگاه جهت بهره برداري از خدمات صندوق، پذيرش ضمانت نامه هاي صندوق براي كليه قراردادها و پيمانكاران طرف قرارداد، همكاري با صندوق جهت ارزيابي و نظارت طرح ها و تقاضاهاي واصله به صندوق از سوي دانشگاه از تعهدات دانشگاه به صندوق پژوهش و فناوري در اين تفاهم نامه است.
محورهاي همكاري صندوق نيز، بررسي و حمايت از طرح ها و پرو‍ژه هاي معرفي شده از سوي دانشگاه براي دريافت خدمات ، درصورت فعال شدن شعبه صندوق در دانشگاه ، انجام كليه عمليات تفاهم نامه حتي المقدور در آن شعبه و شناساندن و معر في خدمات صندوق  در دانشگاه آزاد اقدام به برگزاري نشست و همايش با هماهنگي نماينده دانشگاه عنوان شده است .  
دستگاههاي مجري اين تفاهم نامه شامل صندوق پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي، مراكز و پژوهشكده هاي تحقيقاتي و مركز رشد دانشگاه  آزاد اسلامی  مشهد، واحدهاي فناور(مستقر و غير مستقر) در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و ساير فناوران و محققان دانشگاه است.    
مدت اعتبار تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 2 سال تعیین شده است كه با توافق طرفين قابل تمديد مي باشد.

لينك هاي مرتبط

 102