1

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاري مسابقه بزرگ كتابخواني

 مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشجویان،کارکنان،اساتید دانشگاه برگزار مي شود:
                                                                       کتاب جذاب چگونه یک نمازخوب بخوانیم (استاد علیرضاپناهیان)

ثبت نام ودریافت کتاب؛ دفترفرهنگ اسلامی مجتمع علوم انساني طبقه2

2

لينك هاي مرتبط

 102