1

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاري دورهمي دخترا در مجتمع علوم انساني دانشگاه

بسيج دانشجويي و دفتر فرهنگ اسلامي مجتمع علوم انساني برگزار مي كند:

بهار نارنج
دورهمی دخترا

زمان: چهارشنبه۱۱  اردیبهشت ساعت۱۰/۳۰
مكان: دانشگاه آزاد اسلامي مشهد،  اتاق شورا مجتمع علوم انسانی(طبقه۴)

لينك هاي مرتبط

 102